กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

😘ความเป็นมา

รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายใต้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้โอนย้ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มาอยู่กรมการพัฒนาชุมชน และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการขอจัดตั้งกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เดียวกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชน โดยกรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 100 ล้านบาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ให้ควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้ากับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทำให้การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

😘วัตถุประสงค์ของกองทุน

เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ในการสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและอค์กรของสตรี  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการเฝ้าระวังดูแลและแก้ไขปัญหาของสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ หรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะผู้นำ การพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสังคมให้แก่สตรีและองค์กรของสตรี  เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการอื่น ๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรีตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

😘 คุณสมบัติการเป็นสมาชิก

1. ประเภทบุคคลธรรมดา
สตรีผู้มีสัญชาติไทย และมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2. ประเภทองค์กรสตรี
มูลนิธิหรือสมาคมที่ทำงานด้านการพัฒนาสตรี ที่เป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสตรีที่ไม่เป็นนิติบุคคลที่มีหน่วยงานราชการรับรอง มีที่ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหรือจังหวัดที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่าหกเดือน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

😘 วิธีการสมัครสมาชิก

ประเภทบุคคลธรรมดา
1. สมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ยื่น ณ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ อำเภอ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

2.สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
http://womenfund.in.th

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ประเภทองค์กรสตรี

1. สมัครด้วยตนเอง

พื้นที่จังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในเขตพื้นที่/ กทม. ยื่นที่ สกส. ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

2. สมัครด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
http://womenfund.in.th

3. สมัครโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

😘 รายละเอียดและคู่มือของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

1  ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทบุคคลธรรมดา) ไฟล์ word ไฟล์ pdf
2  ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ประเภทองค์กรสตรี) ไฟล์ word ไฟล์ pdf
หมวดแบบเสนอโครงการ
1  แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) สำหรับจังหวัด ไฟล์ word ไฟล์ pdf
2  แบบ ส.01 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้) สำหรับจังหวัด ไฟล์ word ไฟล์ pdf
3  งบหน้าการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประเภทเงินอุดหนุน สำหรับจังหวัด ไฟล์ Excel ไฟล์ pdf
4  งบหน้าการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน สำหรับจังหวัด ไฟล์ Excel  ไฟล์ pdf

 

😘 สื่อกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี


เว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 111 times, 1 visits today)