หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

หมู่บ้านสารสนเทศชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการโครงการหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญเห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีเป้าประสงค์ของโครงการ คือ การมีรูปแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการเกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน

การพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป็นการนำข้อมูลสารสนเทศของชุมชน เช่น ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.๒ค และข้อมูลอื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ เป็นปัจจัยนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างมีเหตุผล ตามบริบทของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมภายในชุมชน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาชนสามารถบริหารจัดการตนเอง แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศของตนเองได้อย่างทั่วถึง และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกระบวนการดังกล่าว จึงเห็นควรดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศ         เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นหมู่บ้านที่มีในการนำข้อมูลสารสนเทศชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้หมู่บ้านได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน
  2. เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นประโยชน์ของข้อมูล ยอมรับและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  3. เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดทำข้อมูลสารสนเทศชุมชนแบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
(Visited 44 times, 1 visits today)