กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อปีพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้เสด็จเยี่ยมราษฎร
ของหมู่บ้านที่เคยมีปัญหายาเสพติดและสามารถไขปัญหาได้ด้วยพลังของประชาชน ที่อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี ตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการใช้แนวทางสันติวิธี ให้ผู้เคยค้าเคยเสพในระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากผู้ที่เป็น “ภาระ” ให้กลับมาเป็น “พลัง” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับหมู่บ้านของตนเอง โดยที่ภาครัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีนี้อย่างมาก โดยในการเสด็จฯ ครั้งนั้นพระองค์ได้ประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ได้เสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่เป็นมวลชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ไปเข้าเฝ้าฯ ณ หอประชุมโครงการชลประทานสกลนคร (ห้วยเดียก) อ.ภูพาน จ.สกลนคร พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์ เลขาธิการ ป.ป.ส. (ในขณะนั้น) จึงได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำตัวแทนกลุ่มราษฎรอาสา
ป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) เข้าเฝ้าฯ ด้วย มีการแสดงละครหน้าพระที่นั่งเพื่อสื่อให้ทอดพระเนตร
ถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของชุมชน และการให้อภัยผู้ค้าผู้เสพระดับหมู่บ้านตามแนวทางสันติ แล้วมีการปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและขอเป็นกำลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของชาติตลอดไป

ในวันนั้นพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเลขาธิการ ป.ป.ส.
จำนวนหนึ่งเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนต่อไป

ตั้งแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งราษฎรอาสาสมัครทั้งหลาย จึงมีความเห็นร่วมกันว่าพระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทานนั้นถือเป็นมงคลสูงสุด เป็นเสมือน
พระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงจะให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน หากได้นำพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านและชุมชน ก็จะเป็นขวัญกำลังใจสูงสุด
ของปวงราษฎรทั้งหลายที่จะดำเนินการให้พระราชปณิธานของพระองค์บรรลุผล ซึ่งย่อมหมายถึง
ความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากปัญหายาเสพติด จึงได้เรียกพระราชทรัพย์พระราชทานนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยมีการพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาเป็นประธานในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นจำนวน 672 หมู่บ้าน/ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงมหาดไทย ให้รับผิดชอบดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยต่อวิกฤติ
มหันตภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีเจตนารมณ์สูงสุดเพื่อมุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนในการร่วมกันประกอบกรรมดี เป็นการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงานพัฒนาทั้งมวล มุ่งเน้นให้พสกนิกรมีอาชีพ
สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูวัฒนธรรม สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยการพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเอง ร่วมกันขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม ให้ความรู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติ การสร้างพลังแห่งความดีงามเหล่านี้ หากปรากฏมากขึ้นจะทำให้สังคมและชุมชนนั้น ๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง จนกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม

ปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คำว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน  มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เรียกว่า เงินขวัญถุงพระราชทาน เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานให้กับหมู่บ้านและชุมชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้สมทบงบประมาณส่วนหนึ่งนำมาจัดสรรให้กับหมู่บ้านและชุมชน แห่งละ 8,000 บาท
เงินจำนวนนี้เปรียบเสมือนสิ่งที่ระลึกถึงแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเงินพระราชทานอันเป็นสัญลักษณ์แห่ง
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงถือเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์อันหาที่เสมอเหมือนมิได้ จึงเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่มีการใช้จ่าย

ส่วนที่ 2 เรียกว่า ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนแม่
ของแผ่นดิน จะร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่องและรวบรวมขึ้นด้วยพลังความศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่
ของแผ่นดินในแต่ละหมู่บ้าน เป็นการแสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต้องการไม่ให้มีปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนที่ 3 เรียกว่า ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนดังกล่าว คิดค้นขึ้นด้วยภูมิปัญญาของตนเองในการระดมทุนเพื่อขยายกองทุน ให้กองทุนมีการงอกเงยขึ้น จนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านได้อย่างเพียงพอต่อไป

กองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นผลจากการระดมทุนจากทุนศรัทธาและทุนปัญญา ราษฎรในหมู่บ้านและชุมชนจะนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถีแห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือ
การบำบัดรักษาของผู้เสพยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดและกิจกรรมเยาวชน การเฝ้าระวังและรักษาพื้นที่ การสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชน การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การช่วยเหลือความเดือดร้อนต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึง การฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ฯลฯ จนแทบจะกล่าวได้ว่า กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ กองทุนที่รวมจิตใจของผู้คน เพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยาก นับเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงาม

วิสัยทัศน์การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

“ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน
ให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง”

วัตถุประสงค์ของกองทุน

 1. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น
 2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน ชุมชนด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่มและความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด
  เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน ใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง
 3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทำดี และเสียสละ
  เพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
 4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพา
  ซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลทำให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง
 5. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนา
  เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน

ลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ

กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีลักษณะแตกต่างจากกองทุนอื่น ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 4 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 เป็นกองทุนที่มีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน

ประการที่ 2 เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้านชุมชนเท่านั้น ไม่มีกองทุนรวมในส่วนกลาง

ประการที่ 3 เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่น ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการให้กู้ยืม และไม่มีดอกเบี้ย

ประการที่ 4 เป็นกองทุนที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันระดมทุนโดยไม่ได้เกิดจากภายนอก
เพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นการทำให้ชุมชนรู้จักพึ่งพาตนเอง เห็นพลังของตนเอง

การสร้างความเข้าใจต่อคุณค่าของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการแสดงออกถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สมควรที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะน้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติสูงสุด
จึงสมควรสร้างกระบวนการให้คนทั้งหมู่บ้าน ชุมชน เกิดจิตสำนึกร่วมกันสนองพระราชปณิธาน
ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพื้นที่อื่นต่อไป ดังนั้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่คัดสรรขึ้น
เพื่อรองรับกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัด และหมู่บ้าน ชุมชน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนแม่ของแผ่นดินกับกรมการพัฒนาชุมชน

การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นการขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน เสริมสร้างกระบวนการการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ร่วมกันภายในหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
อย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายใน และระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้

 1.  สร้างกลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/จังหวัด
  1. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
  2. ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ
  3. จัดตั้งเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และกลไกการขับเคลื่อนกิจกรรมระดับอำเภอ/จังหวัด
 1. สร้างเครื่องมือการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  1. จัดทำแนวทาง/คู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง/คู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทาง/คู่มือการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และแนวทาง การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้าหมาย : เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน

กระบวนงาน : กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกลยุทธ์การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3 กระบวนงาน ดังนี้

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสำคัญ คือ ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาโปรแกรมการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดทำคู่มือดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่
  ของแผ่นดิน ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดการความรู้ “สุดยอดต้นแบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน (Best Practice)” และสนับสนุนติดตามงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 2. พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสำคัญ คือ ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนกิจกรรม
  ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเตรียมความพร้อมหมู่บ้านที่จะเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน
 3. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสำคัญ คือ ประเมินผล
  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และรายงาน/สรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 1. ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 2. ส่งเสริมและพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 4. คัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
 5. ส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยใช้ 10 ขั้นตอนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 6. ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
 7. เตรียมความพร้อมต้นกล้าของแผ่นดิน เข้ารับเงินพระราชทาน

กลไกการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ให้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละระดับ
โดยอาจมีองค์ประกอบ ดังนี้

– คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน, ท้องถิ่นจังหวัด, เกษตรจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3 – 5 คน ตามเหมาะสม, หัวหน้า ศอ.ปส.จ., ผู้แทน ป.ป.ส.ภาค เป็นคณะทำงาน พัฒนาการจังหวัด เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานยาเสพติด ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง

– คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ
เป็นประธาน, ท้องถิ่นอำเภอ, เกษตรอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผอ.กศน., ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดิน หรือ องค์กรภาคประชาชน 3 – 5 คน ตามเหมาะสม, ผู้แทน ศป.ปส.อ., เป็นคณะทำงาน พัฒนาการอำเภอ เป็นเลขานุการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
โดยนายอำเภอเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง

บริบทการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บริบทหรือสภาพแวดล้อมที่สำคัญที่เอื้อต่อการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประสบความสำเร็จ คือ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 2. การพัฒนาศักยภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 3. การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 4. การสร้างวิทยากรชุมชนสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 5. การสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ/จังหวัด
 6. การส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

(อ้างอิง:นายวีรเดช  แสงวันดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังเชิงยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ส.)

เว็บไซต์ : กองทุนแม่ของแผ่นดิน

(Visited 2,756 times, 1 visits today)