สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน

จังหวัดฉะเชิงเทรา

น.ส.พิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์

พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน