คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ

คณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ  องค์ประกอบ

1) นายอำเภอ                                                                                                                               ประธานอนุกรรมการ

2) ปลัดอำเภอฝ่ายปกครองและพัฒนา                                                                                         รองประธานอนุกรรมการ

3) เกษตรอำเภอ                                                                                                                              อนุกรรมการ

4) สาธารณสุขอำเภอ                                                                                                                       อนุกรรมการ

5) ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ                                                                          อนุกรรมการ

6) ผู้แทนองค์กรเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน ๕ คน ที่ประธานอนุกรรมการแต่งตั้ง       อนุกรรมการ

7) พัฒนาการอำเภอ                                                                                                                          อนุกรรมการและเลขานุการ

8) ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ                                                                                                                อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

9) ปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย                                                                                             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1) นำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท ซึ่ง กอ.นตผ เห็นชอบ เป็นแนวทางในการดำเนินการ คัดเลือก ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลเสนอต่อคณะอนุกรรมการ นตผ.ระดับจังหวัด

2) จัดทำแผนงาน และกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

3) แก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินการ และบูรณาการแผนงาน/งบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพื่อสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

4) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการแนวคิด ปรัชญา   หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน

5) ส่งเสริมการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจตลาดในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอและเชื่อมโยงในระดับจังหวัด/ภาค

6) จัดทำลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัด  และจัดส่งบัญชีผลิตภัณฑ์ให้จังหวัด และ กอ.นตผ. พิจารณา

7) จัดทำระบบฐานข้อมูลเครือข่ายของผู้ผลิตและประเภทผลิตภัณฑ์ของอำเภอ/กิ่งอำเภอ ให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

8) เป็นศูนย์กลางประสานงานในการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในอำเภอ/กิ่งอำเภอ

9) ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอ/กิ่งอำเภอ และรายงานต่อจังหวัด ระดับภูมิภาค กอ.นตผ. ทราบทุกระยะ

10) เชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือให้ข้อมูลได้ตามที่เห็นสมควร

11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กอ.นตผ. มอบหมาย

         

ตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  

          ตราสัญลักษณ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  ในการเริ่มต้นการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)  ใช้ตราสัญลักษณ์ธงชาติไทยบนปลาตะเพียน  ดังรูป

 

OTOP2120.gif (4983 bytes)

คณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ)  เห็นชอบให้กำหนดตราสัญลักษณ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   โดยใช้ตราที่มีคำว่า “OTOP” แทนตราที่มีรูปปลาตะเพียน

 

 ผลิตภัณฑ์ OTOP - สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองผาภูมิ

(Visited 12 times, 1 visits today)