ข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค

         ข้อมูลจปฐ. คือ

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะของสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องชี้วัด ว่าอย่างน้อยคนไทยควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องอะไรบ้าง และควรจะมีระดับความเป็นอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับไหนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และทำให้ประชาชนสามารถทราบได้ด้วยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่ในระดับใด มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องใดบ้าง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม

ดังนั้น ข้อมูล จปฐ. ที่จัดเก็บโดยผู้นำชุมชน หัวหน้าคุ้ม หรืออาสาสมัคร ด้วยความสนับสนุนของคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล และองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จะทำให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือน และหมู่บ้านชุมชนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง เมื่อทราบแล้ว สมาชิกในครัวเรือนต้องช่วยกันแก้ไข ส่วนใดที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง ก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดำเนินการต่อไป

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน โดยมีเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ.เป็นเครื่องมือ

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 “ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบททุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติโครงการและการติดตามการพัฒนาชนบทด้วย”

ข้อมูลกลางของประเทศ เป็นข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลกลางของประเทศที่ใช้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกครัวเรือน เป็นข้อมููลที่ทำให้รู้เป้าหมายของครัวเรือนยากจนที่นำไปสู่การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลของทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้ช่วยกันกำหนดเกณฑ์ชี้วัดนั้น และช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตั้งแต่ระดับครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัดและส่วนกลาง ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัดมีเจ้าภาพรับผิดชอบทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ประโยชน์ของข้อมูล จปฐ.

1.ประชาชน ทราบว่า “ตนเองมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ใดบ้าง” ทั้งนี้ไม่จำเป็นเสมอไปว่าคนรวยหรือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่ จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นไม่ได้วัดที่รายได้อย่างเดียว

2.ภาคราชการและภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่า ครัวเรือน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัดใด มีปัญหาเรื่องอะไร เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับปัญหาที่ชาวบ้านต้องการ

3.ภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลจาก จปฐ. มาใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการบริหารจัดการ เพื่อลงทุนทางธุรกิจได้

 

 ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)

ข้อมูล กชช.2ค คือ ข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สุขภาพและอนามัย สภาพแรงงาน และยาเสพติด ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก 2 ปี ทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ มีคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ เป็นอย่างไร แต่ละหมู่บ้านมีปัญหาในเรื่องใดบ้าง(ตัวชี้วัดใดบ้าง)ที่ควรได้รับการแก้ไข นอกจากนี้ยังสามารถจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้านได้เป็น 3 ระดับ คือ

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (ล้าหลัง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)

หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (ก้าวหน้า)

ความเป็นมา

ปี 2525 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ(สศช.) มอบให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูล กชช.2 ค ในพื้นที่เป้าหมาย 38 จังหวัด จำนวน 12,586 หมู่บ้าน

ปี 2527 มอบให้จัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 12,586 หมู่บ้าน และคณะอนุกรรมการแผนพัฒนาระดับภูมิภาุคและท้องถิ่น (อผภ.)เห็นชอบให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่ หมู่บ้านเป้าหมาย อีกจำนวน42,246 หมู่บ้าน รวมเป็นทั้งหมดจำนวน 54,832 หมู่บ้าน

ปี 2529 ศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ(ศปช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอความ ร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รับผิดชอบงานของคณะอนุกรรมการ แผนพัฒนาระดับภูมิภาคและท้องถิ่น มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการทดสอบ แบบสอบถามและจัดเก็บข้อมูล กชช.2ค ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

ข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ที่ทำให้สามารถรู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาให้แก่ ่หมู่บ้านและตำบล ของอบต./สภาตำบล หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่ม/องค์กรประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้อมูล กชช.2ค เป็นข้อมูลที่ต้องดำเนินการจัดเก็บทุกสองปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530 โดยการตรวจสอบ ข้อมูลที่มีอยู่แล้วของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสัมภาษณ์จากกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้รู้ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ/กิ่งอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อใช้ข้อมูล กชช.2คเป็นเครื่องมือในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วประเทศ สำหรับการวางแผน แก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน การกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ การอนุมัติโครงการและการติดตามประเมินผลการ พัฒนาชนบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กรประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.เพื่อใช้ข้อมูล กชช.2ค ในส่วนที่มีการจัดระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน ในการพัฒนาของ อบต./สภาตำบล อำเภอ/กิ่งอำเภอ และจังหวัดกำหนดพื้นที่

สรุปข้อมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิต (จปฐ)                                  อำเภอคลองหอยโข่ง  ปี 2565

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน ปี  2565

ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของอำเภอคลองหอยโข่งจากทุกครัวเรือนในเขตชนบท จำนวน6138 ครัวเรือน 32 ตำบล 4 ตำบล จำนวนประชากรทั้งหมด 18,911 คน  โดยแยกเป็นเพศชาย  9,115 คน  เพศหญิง 9,696  คนจัดเก็บระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕65 พบว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอคลองหอยโข่ง ตามตัวชี้วัด จปฐ. จำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1   สุขภาพ  มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้

     ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 43  คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 43 คน

     ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 29 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คน ตำบล ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ตำบลทุ่งลาน จำนวน  3 คน

     ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
 ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 2,047 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2,047 คน

     ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด  11,384 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,751 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  1,633 คน  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  โคกม่วง 574 คน  คลองหลา 566 คน ทุ่งลาน 368 คน และคลองหอยโข่ง 124 คน

ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ
30 นาที
 ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด 18,259 คน  ผ่านเกณฑ์ จำนวน 18,259  คน

หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๘ ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์ จำนวน 6,134 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 ครัวเรือน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งลาน จำนวน 3 ครัวเรือน และคลองหอยโข่ง จำนวน 1 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตรต่อวัน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน       ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และ
ถูกสุขลักษณะ
 ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138  ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  6,130  ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 ครัวเรือน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งลาน 8 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน  6,046 ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์  92  ครัวเรือน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งลาน 69 ครัวเรือน คลองหลา 22 ครัวเรือน และคลองหอยโข่ง 1  ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในรอบปีที่ผ่านมา
สำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 338 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 338 คน

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในรอบปีที่ผ่านมา   ที่สำรวจทั้งหมด 1,997 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 1,996 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ 1  คน  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ คลองหลา 1 คน

ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด 116 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  116  คน

ตัวชี้วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ
ยังไม่มีงานทำได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 
ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 13 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 13 คน

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 12,337 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 12,337 คน

หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 10,713 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 10,713 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒๑ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,931 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน  3,681 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  111 คน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่ โคกม่วง 45 คน ทุ่งลาน 40 คน และคลองหลา 26 คน

ตัวชี้วัดที่  ๒๒  รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  6,138 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  5,457 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์  681  ครัวเรือน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ คลองหอยโข่ง 371 ครัวเรือน โคกม่วง 188 ครัวเรือน คลองหลา 94 ครัวเรือน และทุ่งลาน 21 ครัวเรือน

หมวดที่ 5  ค่านิยม  มี 8 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่  ๒๔  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  18,811  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  17,191 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,620 คน ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โคกม่วง 578 คน ทุ่งลาน 552 คน คลองหลา 367 คน ละคลองหอยโข่งทุ่ง 123 คน

    ตัวชี้วัดที่ ๒๕  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด18,811   คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  17,105  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  1,706 คน  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งลาน 559 คน โคกม่วง 500 คน คลองหลา 383 คน และคลองหอยโข่ง 264 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
 ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 18,295  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  18,295  คน

ตัวชี้วัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 3,960 คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน 3,960คน

ตัวชี้วัดที่  ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 180  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  180  คน

ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 197 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 197 คน

ตัวชี้วัดที่ ๓๐ ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,097 ครัวเรือนตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ คลองหลา 36 ครัวเรือน และคลองหอยโข่ง  2 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๓ครอบครัวมีความอบอุ่น ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจ6,138 ครัวเรือน ผ่านเกณฑ์จำนวน 6,138 ครัวเรือน

สรุปรายได้เฉลี่ยครัวเรือนอำเภอคลองหอยโข่ง

1 ตำบลคลองหอยโข่ง 82,693.94 บาท
2 ตำบลทุ่งลาน            77,194.46  บาท
3 ตำบลโคกม่วง          98,110.73   บาท
4 ตำบลคลองหลา       88,608.11  บาท
รายได้เฉลี่ยอำเภอคลองหอยโข่ง 86,603.98 บาท

สรุปรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนอำเภอคลองหอยโข่ง

1 ตำบลคลองหอยโข่ง 32,286.06  บาท
2 ตำบลทุ่งลาน            42,635.30   บาท
3 ตำบลโคกม่วง          52,851.47     บาท
4 ตำบลคลองหลา       51,638.66    บาท
รายจ่ายเฉลี่ยอำเภอคลองหอยโข่ง  45,223.63  บาท

สรุประดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนของอำเภอคลองหอยโข่ง

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนอำเภอคลองหอยโข่ง ปี 2565    8.73

ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือนระดับตำบลเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

1) ตำบลโคกม่วง                               9.06

2) ตำบลคลองหอยโข่ง                        8.83

3) ตำบลทุ่งลาน                                 8.55

4) ตำบลคลองหลา                              8.42

 ตัวชี้วัดที่มีการผ่านเกณฑ์ 100 %  จำนวน  20  ตัวชี้วัด ได้แก่

        ตัวชี้วัดที่ ๑ เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ ๓ เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตาราง

ตัวชี้วัดที่ ๔ ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ ๕ ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ ๗ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ 5 ลิตรต่อวัน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ตัวชี้วัดที่ ๑๗ เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า

ตัวชี้วัดที่ ๑๘ คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและ

ยังไม่มีงานทำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ คนอายุ 15 -59 ปี เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

ตัวชี้วัดที่ ๒๐ คนอายุ 15–59 ปี มีอาชีพและรายได้

ตัวชี้วัดที่ ๒๒  รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี

ตัวชี้วัดที่ ๒๖ คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 27  ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน        ตัวชี้วัดที่ ๒๘ ผู้พิการได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

ตัวชี้วัดที่ ๒๙ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน

 ตัวชี้วัดที่มีไม่ผ่านเกณฑ์มากที่สุด  5 ลำดับแรก ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี  ในรอบปีที่ผ่านมา สำรวจทั้งหมด  11,384 คน ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,751 คน ไม่ผ่านเกณฑ์  1,633 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14.34  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่  โคกม่วง 574 คน  คลองหลา 566 คน ทุ่งลาน 368 คน และคลองหอยโข่ง 124 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒ เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด 29 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 10.34 ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 คน ตำบล ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ตำบลทุ่งลาน จำนวน  3 คน

ตัวชี้วัดที่ ๒๓ ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  6,138 ครัวเรือน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  5,457 ครัวเรือน  ไม่ผ่านเกณฑ์  681  ครัวเรือน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 10.06 ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ คลองหอยโข่ง 371 ครัวเรือน โคกม่วง 188 ครัวเรือน คลองหลา 94 ครัวเรือน และทุ่งลาน 21 ครัวเรือน

ตัวชี้วัดที่ ๒๕  คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่   ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด18,811   คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  17,105  คน  ไม่ผ่านเกณฑ์  1,706 คน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.07  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ทุ่งลาน 559 คน โคกม่วง 500 คน คลองหลา 383 คน และคลองหอยโข่ง 264 คน

ตัวชี้วัดที่  ๒๔  คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา ในรอบปีที่ผ่านมาสำรวจทั้งหมด  18,811  คน  ผ่านเกณฑ์จำนวน  17,191 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,620 คน ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 8.61  ตำบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ โคกม่วง 578 คน ทุ่งลาน 552 คน คลองหลา 367 คน ละคลองหอยโข่งทุ่ง 123 คน

 ายงานจำนวนประชากรภาพรวม ระดับอำเภอ  ปี 2565

 ที่

 ตำบล จำนวน       ครัวเรือน พศชาย(คน) เพศหญิง(คน)

รวม(คน)

1 คลองหอยโข่ง 1772 1,969 1,997 3,966
2 ทุ่งลาน 1,708 2,659 2,920 5,579
3 โคกม่วง 1,756 2,544 2,658 5,202
4 คลองหลา 1,302 1,943 2,121 4,064
รวม 6,138 9,115 9,696 18,811

 ข้อมูลภาพรวมจำนวนประชากร จำแนกตามช่วงอายุ ที่อาศัยอยู่จริงในครัวเรือนในวันสำรวจ

ช่วงอายุ จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง จำนวนรวม
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
1 เดือน ถึง 5 เดือน 7 0.04 7 0.04 14 0.07
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 16 0.09 13 0.07 29 0.15
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 70 0.37 65 0.35 135 0.72
3 ปี – 5 ปี 169 0.90 169 0.90 338 1.80
6 ปี – 12 ปี 739 3.93 793 4.22 1532 8.14
13 ปี – 14 ปี 231 1.23 234 1’24 465 2.47
15 ปี – 18 ปี 485 2.58 453 2.41 938 4.99
19 ปี – 25 ปี 812 4.32 816 4.34 1628 8.65
26 ปี – 34 ปี 1202 6.39 1144 6.08 2346 12.47
35 ปี – 49 ปี 2151 11.43 2249 11.96 4400 23.39
50 ปี – 59 ปี 1455 7.73 1569 8.34 3024 16.04
60 ปี ขึ้นไป 1778 9.45 2184 11.61 3962 21.06
รวม 9115 48.46 9696 51.54 18811 100.00

จากตาราง  ประชากรอยู่ในช่วงอายุสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ช่วงอายุ 35 ปี- 49 ปี จำนวน 4,400 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39,  ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 3,962 คน คิดเป็นร้อยละ 21.06,  ช่วงอายุ 50 ปี – 59 ปี จำนวน 3,024 คน คิดเป็นร้อยละ 16.04

(Visited 22 times, 1 visits today)