วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง

2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

5. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งตนเองได้

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวอย่างสมดุล

3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล

4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

(Visited 116 times, 1 visits today)