ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง อาคารที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง(ชั้น2)

ถนนสายโคกม่วง-บ้านเหนือ  หมูที่ 2 ต.คลองหอยโข่ง

อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230

โทรศัพท์ : 074-501074, โทรสาร : 074-501074

(Visited 331 times, 1 visits today)