โครงสร้างบุคคลากร

นางอาภรณี อินสมภักษร

พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง

นางจรรยา พรหมเทพ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลทุ่งลานและตำบลโคกม่วง

นายมนตรี กิมาคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลคลองหอยโข่ง

นางกุสุมา สว่างจันทร์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รับผิดชอบตำบลคลองหลา

(Visited 476 times, 1 visits today)