ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา จากคำบอกเล่าที่สืบทอดกันมาว่า ในอดีตประมาณ 500 กว่าปี คลองหอยโข่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งที่ห้อมล้อมไปด้วยป่าดงดิบ ชาวบ้านดำรงชีพอยู่ด้วยความยากลำบาก ต่อมาคลองหอยโข่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่ ประชากรดั้งเดิมที่อาศัยสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งสันนิษฐานได้จากสถานที่สำคัญหลายแห่ง โดยเฉพาะศาสนสถานบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ก่อนสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ หรืออาจมีการตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้ สังเกตได้จากสภาพสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ที่บ่มเพาะให้ชาวคลองหอยโข่งเป็นคนที่มีอุดมการณ์ทางความคิดพัฒนาตลอดมา ดังนั้น ด้วยความทุรกันดารห่างไกลชุมชมเมือง ประกอบกับประชาชนมีความแตกแยกทางความคิดในการเมืองการปกครอง และด้วยเหตุผลความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ก่อตั้ง เป็นกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2535 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนที่ 50 ก ลงวันที่ 26 กันยายน 2540

แบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน ดังนี้
1. ตำบลคลองหอยโข่ง มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลคลองหลา มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลทุ่งลาน มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลโคกม่วง มี 9 หมู่บ้าน

(Visited 258 times, 1 visits today)