พช.คลองหอยโข่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.ทุ่งลาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหอยโข่ง โดยนางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.ทุ่งลาน ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ดำเนินการจัดตั้งขึ้นใหม่ ภายใต้กิจกรรม 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ดำเนินการจัดเวทีทำความเข้าใจ ประเด็น ดังนี้ 1.ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2.การจัดทำบัญชี 3.การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล เกณฑ์ 21 ตัวชี้วัด 4.การจัดสวัสดิการแก่สมาชิกและสาธารณประโยชน์ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสตรีบ้านทุ่งเจริญ ม.6 ต.ทุ่งลาน

(Visited 18 times, 1 visits today)