พช.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรบำรุงศักดิ์ ที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง �
นางอาภรณี อินสมภักษร พัฒนาการอำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อร่วมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย otop ระดับอำเภอ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นางลักษณา บำรุง เป็นประธานคณะกรรมการเครือข่าย และได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน OTOP แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(otop) ตามนโยบายของรัฐบาลเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน

***๖๐ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

(Visited 15 times, 1 visits today)