พช.คลองหอยโข่ง ลงพื้นที่ครัวเรือน tp map

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน เวลา 13.30 น นายมานิต บริพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอคลองหอยโข่ง มอบหมายทีมปฏิบัติการตำบลทุ่งลาน ประกอบด้วย พัฒนากรตำบล นักพัฒนาชุมชน เกษตรตำบล ครูกศน.ตำบล และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านรายได้ มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ให้ปลูกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ในพื้นที่ ม.6 ต.ทุ่งลาน

(Visited 5 times, 1 visits today)