สพอ.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอคลองหอยโข่ง (ศจพ.อ.) ครั้งที่ 2/2565

สพอ.คลองหอยโข่ง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การขจัดคว [...]

อ่านต่อ