สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักง่นพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศฯ เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) ณ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดยนางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกลูกหนี้ผู้ที่มีสิทธิตามประกาศฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้
– ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) และประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
– สร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละกลุ่ม ให้เป็นไปตามขั้นตอนการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อเป็นการลดปัญหาหนี้ค้างชำระในปัจจุบันและอนาคต
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิกลูกหนี้ เพื่อลดปัญหาหนี้ค้างชำระ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
ผลการดำเนินการอำเภอคลองหาด มีกลุ่มสมาชิกลูกหนี้ ที่มีสิทธิตามประกาศฯ และประสงค์ขอพักชำระหนี้ จำนวนทั้งสิ้น 5 กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ และสมาชิกลูกหนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41) อย่างเคร่งครัด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด รายงาน #คลองหาดกค64

“แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน”

(Visited 23 times, 1 visits today)