สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วประจำปี 2564

“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด ได้รับ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว

“สพอ.คลองหาด ร่วมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

“สพอ.คลองหาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านเขาเลื่อมใต้

“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหน [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านน้ำคำ

“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหน [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านใหม่คลองยาง

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ร่วมกิจกรรมการโคร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ร่วมประชุมเชิงปฏิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านเขาจานแก่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ร่วมกิจกรรมการโครงการประ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ติดตามการดำเนินงานโครงกา [...]
อ่านเพิ่มเติม