“สพอ.คลองหาด ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมพัฒนาอาชีพหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันศุกร์ ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศาลาประชาค [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ แปลงของ นางป [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอคลองหาด (ก.ช.ภ.อ.คลองหาด ครั้งที่ 3/2564)”

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ บ้านคลองไก่เถื [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 12/2564

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

วันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนคลองหาดวิทยาคม [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้น [...]
อ่านเพิ่มเติม