“สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองหาด” (คจพ.อ.)

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเพช [...]
อ่านเพิ่มเติม

สพอ.คลองหาด มอบทุนอุปการะเด็ก “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (ทุนส่วนกลาง)

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ บ้านซับถ [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด [...]
อ่านเพิ่มเติม

“สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุมชี้แจงอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม