สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศู [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศจพ.อ.คลองหาด ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565 ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด จัง [...]
อ่านเพิ่มเติม