อำเภอคลองหาด เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณชายแดนตะวันออกของประเทศไทยติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ประกอบอาชีพด้านการเกษตรทำไร่ ทำนา ที่เรียกชื่อว่า "คลองหาด" นั้น เดิมบริเวณริมคลองหาดสายใหญ่สายหนึ่ง มีต้นมะหาด ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงใหญ่อย่างหนาแน่น ชาวบ้านที่มาตั้งที่พักอาศัยจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านคลองต้นมะหาด" ต่อมาความเจริญและประชาชน เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น คำเรียกชื่อหมู่บ้าน จึงเพี้ยนไป เรียกว่า "บ้านคลองหาด" มาจนถึงทุกวันนี้

บ้านคลองหาด ได้รับการยกฐานะเป็นตำบลคลองหาด ขึ้นกับอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรียกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2528 และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 จนกระทั้งในปี 2536 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว จึงแยกมาอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 เป็นต้นมา

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน
ตำบลคลองหาด มี 1 เทศบาล 13 หมู่บ้าน
ตำบลไทยอุดม มี 1 อบต. 9 หมู่บ้าน
ตำบลซับมะกรูด มี1 อบต. 11 หมู่บ้าน
ตำบลไทรเดี่ยว มี 1 อบต. 9 หมู่บ้าน
ตำบลคลองไก่เถื่อน มี 1 อบต. 11 หมู่บ้าน
ตำบลเบญจขร มี 1 อบต. 10 หมู่บ้าน
ตำบลไทรทอง มี 1 อบต. 8 หมู่บ้าน

นึกถึงการมาเที่ยวรับชมธรรมชาติเทือกเขาเขียว สภาพอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุกในฤดูฝน สิ่งแวดล้อมเงียบสงบ ถนนทุกด้านเต็มไปด้วยพืชสวน พืชไร่ ผลไม้งอกงาม เก็บกินได้ตลอดปี ชาวบ้านใจดียิ้มแย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี ดูแลด้วยความห่วงใย ใส่ใจคนบ้านไกลเหมือนญาติกัน

สถานที่ท่องเที่ยว

จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน ฝายเก็บน้ำบ้านคลองหาด ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำหาดทรายแก้ว ถ้ำเขาผาผึ้ง ถ้ำเขาภูหีบ ถ้ำน้ำเขาศิวะ เขาตาง๊อก หมู่บ้านโครงการทับทิมสยาม05

(Visited 1,239 times, 2 visits today)