สพอ.คลองหาด ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า  พัฒนาการอำเภอคลองหาด  พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

2. การจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด

5. แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ 2566

6.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพิจารณาลดหรืองดเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2565

7.การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2566

8. การพิจารณาโครงการขอรับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินหมุนเวียน(เงินกู้) จำนวน 1 โครงการ

9. ร่วมกันเสนอการดำเนินโครงการขอรับสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทเงินอุดหนุน(ให้เปล่า)

10. การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญาในการสวมใส่ผ้าไทย

11. การร่วมงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว”ประจำปี พ.ศ.2566

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 96 times, 1 visits today)