“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี พ.ศ. 2565”

วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  1. การปลูกต้นไม้
  2. การเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นำโดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยวันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

 

#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#soilswherefoodbegins
#influencerพช

(Visited 11 times, 1 visits today)