“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น”

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมาย นางสาวปรียาภรณ์ เพตะกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนายนรภัทร โสภาเคน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้พบปะเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมให้แนวทางในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบให้ถูกต้อง รวมถึงมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ได้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานด้านพัสดุได้

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 5 times, 1 visits today)