สพอ.คลองหาด จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอคลองหาด  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า  พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนา จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ  ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาในการประชุม ดังนี้

  1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565
  2. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด
  3. การจัดสรรงบประมาณและแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด ปีงบประมาณ 2566
  4. แนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ในปีงบประมาณ 2566
  5. การพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน ๑ โครงการ
  6. ลูกหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้ จำนวน ๑ กลุ่ม
  7. ประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินไทย”

ในการนี้  นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์  นายอำเภอคลองหาด  เป็นประธานการประชุมฯ

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#กองทุนชุมชน

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

#กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

#โครงการ TO BE NUMBER ONE

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด

#บริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

#โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

#OTOP หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#กองทุนพัฒนาเด็กในชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

————————————-

พัฒนา คือ สร้างสรรค์

“เศรษกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

(Visited 1 times, 1 visits today)