“สพอ.คลองหาด พร้อมด้วยผู้ประกอบการ OTOP อำเภอคลองหาด เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0”

วันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเดอะ เวโล อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้ นายสุชาติ ภัคพาณิชย์  พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ตามโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี 2566 และนายชัยณรงค์  รักษารัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนร่วมเป็นเกียรติและบรรยายเรื่องการเตรียมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุค 4.0 โดยนายสมศักดิ์ ไกรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความสามารถและทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์
  2. เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
  3. ส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามหลักสูตร ผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ อาทิเช่น จัดทำรายละเอียดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพสินค้า เปิดร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนให้ความสนใจในการซื้อขายผ่านตลาดออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว ทั้ง 50 ราย มีความรู้และทักษะการทำตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น และสามารถจำหน่ายสินค้าในระบบ Online สามารถพลิกวิกฤตในช่วงสถานการณ์โควิดเป็นโอกาสเพิ่มยอดจำหน่ายของตนเองได้ พร้อมทั้งมีหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไป

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดยนางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์  เพตะกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอคลองหาด จำนวน 4 กลุ่ม เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

  1. กลุ่มไข่เค็มบ้านเขาจานแก่น
  2. กลุ่มเปลหมอนวังเดือนห้า
  3. กลุ่มดอกไม้ใบบุญตำบลไทรทอง
  4. กลุ่มจ้าว

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 58 times, 1 visits today)