สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565”

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2565 โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาในการประชุม ดังนี้

  1. โครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  2. การดำเนินกิจกรรม วัดประชารัฐสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  3. โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ อำเภอคลองหาด ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 โครงการ
  4. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  5. แนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำบทบาทหน้าที่และการทำงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อำเภอคลองหาด พร้อมทั้งร่วมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ในตำบล ไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ต่อไป

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 72 times, 1 visits today)