สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565”

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะทำงานขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระเพื่อทราบและพิจารณาในการประชุม ดังนี้

  1. โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ผ่านการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จังหวัด

สระแก้ว ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 2 โครงการ

  1. สรุปข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด
  2. การบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  3. การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประเภทหมุนเวียน
  4. การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนประเภทอุดหนุน
  5. การดำเนินกิจกรรม วัดประชารัฐสร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  6. โครงการปลูกผัก ปลูกรักกับ พช.
  7. โครงการ 90 พรรษา 90 ล้าน ซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอเชิญบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระชนมายุครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
  8. โครงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง TPMAP เป้าหมาย 1,131 ครัวเรือน ใน 5 มิติ

ในการนี้ ประธานในที่ประชุม ได้เน้นย้ำบทบาทหน้าที่และการทำงานคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล อำเภอคลองหาด พร้อมทั้งร่วมวางแผนการบริหารจัดการหนี้ในตำบล ไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระเกินกำหนด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ต่อไป

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 67 times, 1 visits today)