“สพอ.คลองหาด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565”

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายจักรกฤษณ์ ธนะนพรัตน์ นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เข้าร่วมประชุมฯ และมีข้อราชการที่นำเข้าระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

  1. การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการในครัวเรือนเป้าหมาย 2 ประเภท ได้แก่

1.1 กลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP 1,128 ครัวเรือน

1.2 กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP 3 ครัวเรือน รวมเป็น 1,131 ครัวเรือน ใน 5 มิติ โดยมีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือแล้ว ดังนี้

– มิติด้านสุขภาพ 217 ครัวเรือน

– มิติด้านความเป็นอยู่ 218 ครัวเรือน

– มิติด้านการศึกษา 319 ครัวเรือน

– มิติด้านรายได้ 88 ครัวเรือน

– มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 6 ครัวเรือน

รวมกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือแล้ว 733 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 64

  1. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล

ทั้งนี้ หลังการประชุมฯ เสร็จสิ้น นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่ได้นำมาจำหน่ายภายในบริเวณการจัดประชุมฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP อำเภอคลองหาด อีกด้วย

———————–

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

———————–

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 23 times, 1 visits today)