สพอ.คลองหาด เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565  เวลา 13.00 น.  ณ  โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า  พัฒนาการอำเภอคลองหาด  พร้อมด้วย  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคลองหาด  ทหาร  สตรีตำบลคลองหาด ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก  ซึ่งจัดขึ้นโดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม  ในการนี้มี นายจักรกฤษณ์  ธนะนพรัตน์  นายอำเภอคลองหาด  เป็นประธานในพิธีเปิด  กิจกรรมในงานประกอบด้วย  การให้ความรู้ถึงภัยอันตรายจากยาเสพติด  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  การแสดงดนตรีจากคณะนักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม  เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด  มีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 81 times, 1 visits today)