สพอ.คลองหาด ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่ครัวเรือนเป้าหมายผู้มีหนี้สิน และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้มีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนได้ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ซึ่งมีกิจกรรมฯ การอบรมให้ความรู้ ดังนี้

– การบรรยาย เรื่อง “การสร้างวินัยทางการเงิน การวิเคราะห์/วางแผนการใช้จ่ายทางการเงิน และการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ” โดย พันจ่าอากาศเอกวุฒทิชัย  มีโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

– การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา” และการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการบริหารจัดการหนี้ โดย นางกัลญา อนุเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 90 times, 1 visits today)