สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

สพอ.คลองหาด ดำเนินการประชุม “คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สวนกำนันสุเทพ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นำโดย นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๑๑๙ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอคลองหาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑. การจัดงานเทศกาลประจำปี “งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

๒. การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้ยืมเงินประเภทหมุนเวียน ระหว่างปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จำนวน ๓ กลุ่ม โดยจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ตลอดการจัดกิจกรรม ภายในงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

๓. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ได้จัดสรรงบประมาณเงินทุนประเภทเงินอุดหนุน (เงินให้เปล่า) ให้แก่ อำเภอคลองหาด จำนวน ๘๐,๘๗๕ บาท โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ให้มีมติการพิจารณา องค์กรระดับ กพสอ. ก่อน หากเงินเหลือจ่ายจึงจะพิจารณาในระดับอื่นๆ ต่อไป

๔. การเปิดรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอคลองหาด เป้าหมาย ปี ๒๕๖๕ สตรีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๘๐๖ ราย

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 6 times, 1 visits today)