สพอ.คลองหาด ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนยากจน “TPMAP”

วันอาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ พื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา  ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด มอบหมาย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ เพื่อติดตามครัวเรือนยากจน เชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่อำเภอคลองหาด ได้แก่ ตำบลเบญจขร ตำบลคลองหาด และตำบลคลองไก่เถื่อน โดยได้พูดคุยสอบถามความต้องการต่างๆ และให้กำลังใจครัวเรือนยากจน ตามฐานข้อมูล TPMAP 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่ ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ  เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของครัวเรือน ตามแนวทางการขจัดปัญหาความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด  จ.สระแก้ว  รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)