สพอ.คลองหาด จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ครั้งที่ ๓

สพอ.คลองหาด จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี  “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”  ครั้งที่ ๓

วันพุธ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ ของ นายสุเทพ  แจ่มหอม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายปรัชญา  พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) ของ นายสุเทพ  แจ่มหอม หมู่ที่ ๕ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดย นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของการจัดกิจกรรมฯ พอสังเขป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สัสดี กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔ (ร้อย ตชด.๑๒๗) ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ที่ ๑๐๔ กองกำลังบูรพา หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ที่ ๑๓ พัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองไก่เถื่อน ผู้นำ อช. อสม. ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และประชาชนในพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เกิดความสามัคคีปรองดอง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดและขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมปลูกต้นไม้

๒. กิจกรรมปลูกเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

๓. กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิต

ในโอกาสนี้ นายอำเภอคลองหาด ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี และได้กล่าวถึงการ น้อมนำศาสตร์พระราชา ในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตร ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นอย่างเห็นผล ในวิถีชีวิตการกินอยู่แบบพอเพียง ชีวิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วมีการลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง เราพึ่งพาตนเองได้จากการสร้างพื้นที่ทำกิน มีน้ำไว้กินไว้ใช้ สร้างอาหาร และเสริมรายได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่าย ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว  อยู่ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดสระแก้ว อย่างเคร่งครัด

——————————————

แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล

ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน

——————————————-

สพอ.คลองหาด จ.สระแก้ว รายงาน

#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#พื้นที่ต้นแบบ

#WorldSoilDay

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SEPforAll@Kmitl

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก

#otopสระแก้ว

(Visited 9 times, 1 visits today)