สพอ.คลองหาด เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vido Conference)

สพอ.คลองหาด เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vido Conference)
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๕ แก่ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ
ในการนี้ นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมเจ้าหน้าพัฒนากรประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vido Conference) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ซึ่งอธิบดีได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี ๒๕๖๔ โดยกล่าวถึงเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายรัฐบาล,ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน, การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเรื่องงบประมาณการจัดโครงการและทิศทางการพัฒนา บุคลากร พช. ปี ๒๕๖๕
ซึ่งอธิบดีมีความตั้งใจจะให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นข้าราชการ 4.0 กล้าเปลี่ยนแปลง ไม่ติดกรอบเดิม สามารถประสานการทำงานร่วมกัน มีปัญญาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและร่วมกันสร้างภาคราชการที่ปลอดคอร์รัปชั่น ซื่อตรง โปร่งใส คุณธรรม
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดตค64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 4 times, 1 visits today)