สพอ. คลองหาด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ประจำเดือน ครั้งที่๑/ ๒๕๖๕

สพอ. คลองหาด ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ประจำเดือน ครั้งที่๑/ ๒๕๖๕
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ประจำเดือน ครั้งที่๑/ ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) วาระการประชุมที่สำคัญ มีดังนี้
๑.ชี้แจงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติตัว และแนะนำข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด
๒. ชี้แจงสรุปวาระการประชุมคณะผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 10/2564
๓.เน้นย้ำการแต่งกายสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์
๔. ติดตามและชี้แจงโครงการ กข.คจ
๕.แจ้งตารางรายงานประจำเดือนตุลาคม 2564
๖.อื่นๆ
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดตค64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 4 times, 1 visits today)