กลุ่มอาชีพบ้านตากฟ้าและกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองตะเคียน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

“สพอ.คลองหาด พร้อมกลุ่มอาชีพบ้านตากฟ้าและกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองตะเคียน เข้าร่วมประชุม โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
ในวันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ได้มอบหมายให้ นางสาวปรียาภรณ์ เพตะกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย กลุ่มอาชีพบ้านตากฟ้า หมู่ที่ ๑๐ ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด และกลุ่มสัมมาชีพบ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ ๔ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (ที่มีวัตถุดิบหรือส่วนผสมของสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสามารถขยายตลาดได้มากขึ้น พร้อมทั้งขยายการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดตค64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 9 times, 1 visits today)