สพอ.คลองหาด มอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาดมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทาน ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การพัฒนาผ้าถิ่นไทย
ในวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาดได้มอบหมายให้
นางสาวชุติมา เนตรวงศ์ และ นางสาวปรียาภรณ์ เพตะกร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิการ พร้อมด้วย นายสุทธิพงศ์ เวชไธสง นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพต.) ลงพื้นที่ส่งมอบภาพแบบผ้าบาติกลายพระราชทานให้กับ นางนวลจันทร์ ประจันทา ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านไทรเดี่ยว เพื่อนำแบบผ้าบาติกลายพระราชทานเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2021 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดตค64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 13 times, 1 visits today)