สพอ.คลองหาดจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านทับทิมสยาม ๐๕

✨👩🏻‍💻สพอ.คลองหาดจัดนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโดยชุมชน👩🏻‍💻
“หมู่บ้านเล่าเรื่อง เมืองสมุนไพร ใกล้ชายแดน”
🗓วันที่๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์สาธิตบ้านทับทิมสยาม ๐๕ หมู่ที่๑๐ ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาดเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสนับสนุนการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยนำแนวทาง
D-HOPE มาส่งเสริมให้ชุมชนได้ค้นหารูปแบบวิธีการที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนสร้างกิจกรรมในชุมชนให้มีความหลากหลาย
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด นำทีมโดยนางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมเรียนรู้ และลงมือทำกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง เป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
กิจกรรมงานนิทรรศการมีดังนี้
1.กิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยปราชญ์ชุมชน เล่าเรื่องเมืองสมุนไพร และการแสดงกลองยาว
2.กิจกรรมสร้างสรรค์ นำเที่ยวแปลงสมุนไพรใกล้ชิดธรรมชาติ โดยรถนำเที่ยวชุมชน
3.กิจกรรมสาธิตการทำ น้ำมันเหลือง, ยาหม่องไพล,ยาหม่องเสลดพังพอน,ถุงหอม,สเปย์แอลกอฮอล์,ลูกประคบ,พวงมาลัยสมุนไพร,ตุ๊กตาสมุนไพรไล่ฝน ถุงแช่มือแช่เท้า และยำหัวปลี
ในโอกาสนี้ นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด ได้พบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 27 times, 1 visits today)