สพอ.คลองหาด นำทีมพัฒนากร รุ่น๑๑๘ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“สพอ.คลองหาด นำทีมพัฒนากร รุ่น๑๑๘ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนอำเภอคลองหาด”
วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด มอบหมายให้ นางสาวปราณี ก้อนเพ็ชร และ นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นพัฒนากรพี่เลี้ยงนำทีมพัฒนากรรุ่น๑๑๘
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนในอำเภอคลองหาด ดังนี้
๑.จัดเวทีประชาคม แนะนำตัวพัฒนากร รุ่น๑๑๘ กับผู้นำชุมชน บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่๔ ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
๒.ศึกษาชุมชน พบปะผู้นำชุมชนบ้านตากฟ้า หมู่ที่๑๐ ตำบลซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
๓.เยี่ยมชมศึกษาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านโนนสมบูรณ์ พร้อมแนะนำผู้นำชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่๖ ต.ไทรทอง อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแด
(Visited 37 times, 1 visits today)