ต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น ๑๑๘

             “สพอ.คลองหาด ต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) รุ่น ๑๑๘ ”
          เมื่อวันที่ 21กันยายน 2564 เวลา 15.00น.
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ให้การต้อนรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ที่เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จำนวน 3ราย
          พร้อมทั้งปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติตัว และแนะนำข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่และในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด
          ทั้งนี้ ในเวลา 16.30น. นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยพัฒนากรที่บรรจุใหม่และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)ลงพื้นที่ติดตามการทำงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ณ ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) แปลงนายสุเทพ แจ่มหอม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
          สุดท้ายนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาดได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 20 times, 1 visits today)