สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วประจำปี 2564

🛕“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วประจำปี 2564 แบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM”🛕
📣📣 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ วัดบ้านตากฟ้า หมู่ 10 ต.ซับมะกรูด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว
นางพวงผกา ไชยเกล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (นพร.) เข้าร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วประจำปี 2564
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ได้จัดบูธจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
-สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ได้แก่ กลุ่มแกะสลักหนังวัว ว่านขันหมากเศรษฐี กลุ่มเปลหมอนวังเดือนห้า สุดใจฟาร์ม และกลุ่มอาชีพบ้านตากฟ้า
-คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) ที่ได้รับงบสนับสนุนประเภทเงินอุดหนุน ได้แก่ กพสม.ใหม่คลองยาง ม.6 ต.ซับมะกรูด จำหน่ายหน่อไม้ส้ม และหน่อไม้สด และ กพสม.ตากฟ้า ม.10 ต.ซับมะกรูด จำหน่ายน้ำพริกปลาร้าและผักปลอดสารพิษ
-ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทุ่งเจริญ ม.8 ต.ซับมะกรูด ได้รับงบสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ปี 2563 นำผลผลิตที่ได้การสนับสนุนจากโครงการ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ปี 2564 ได้แก่ ตะกร้าจากเชือกพลาสติกและแหนมหมู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต้นแบบ
อนึ่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 36 times, 1 visits today)