ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด ได้รับ โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้ว

🛕“สพอ.คลองหาด ร่วมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 รับมอบโล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564”🛕
📣📣 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยนายสุเทพ แจ่มหอม กำนันตำบลคลองไก่เถื่อน ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอชต.คลองไก่เถื่อน)และนางสาวสุภัสรา คำเอี่ยม ร่วมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 รับมอบโล่รางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติ โครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564
ในการนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2564 โดยมี นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธี
นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายชุมชนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 และกรมการพัฒนาชุมชนได้มอบโล่รางวัลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่นชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ อีกด้วย
ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธี ได้อัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบโล่รางวัล “สิงห์ทอง” โล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ชนะเลิศระดับจังหวัด และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2.โล่รางวัล “สิงห์ทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดังนี้
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัดชาย ได้แก่ เรือเอกมานะ เสียงพานิช ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัดหญิง ได้แก่ นางสมจินต์ ปิ่นแก้ว ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว
– กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาหลังใหม่ชัยเจริญ หมู่ที่ 16 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น
– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด
3.มอบใบประกาศเกียรติบัตร เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 ราย ดังนี้
– ระดับดีเด่น ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุข@เขาฉกรรจ์
– ระดับดี ได้แก่ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองโกวิทย์, ฟาร์มครูทีปต์, น้ำผึ้งแท้เจริญฟาร์ม, กลุ่มทอผ้าบ้านวังยาว, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่
4.มอบใบประกาศเกียรติบัตรกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านกุดตะกล้า ม.10 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค่ายเจริญ ม.1 ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น
5.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำการเปลี่ยนแปลงดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์
6. มอบใบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเขาสามสิบ จำนวน 15 ราย
และรางวัลอัญทรงเกียรติอีกหนึ่งรางวัล โดย นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้เป็นตัวแทน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบโล่รางวัล “ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการ แด่ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวว่า “การดำเนินการตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่ายและประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ให้แก่ชุมชน/หมู่บ้าน มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนและพึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างได้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขเพิ่มขึ้น ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน โล่รางวัลสิงห์ทอง โล่รางวัล ใบประกาศเชิดชูเกียรติ ในวันนี้ ในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ขอให้ท่านรักษาคุณความดีนี้ไว้ และนำไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนของท่านให้มีอาชีพ มีรายได้ มีความสุข อย่างยั่งยืน ตลอดไป”
อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 58 times, 1 visits today)