ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564

🛕“สพอ.คลองหาด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2564 “🛕
📣📣 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ พันธ์ขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในวันที่ 2
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวสุรีย์มาศ บุตรใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว นายมะโน เนยสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านทับทิมสยาม 05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด และนายคำปน ตรีกุล สมาชิกองค์การบริการส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
ซึ่งโครงการฯมีวัตถุประสงค์ คือเพื่อประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวแบบเสริมพลัง (Empowerment Evaluation:EE) และแลกเปลี่ยนความคิดและถอดบทเรียนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การประชุมประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้
1)การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวและผู้ประกอบการชุมชนด้วยแนวคิด D-HOPE
2)การบริหารจัดการชุมชนและการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3)การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางการประเมินผลแบบเสริมพลัง
อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 10 times, 1 visits today)