กิจกรรมโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านเขาเลื่อมใต้

🛕“สพอ.คลองหาด ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด”🛕
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา ณ บ้านเขาเลื่อมใต้ หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ร่วมโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) โครงการฝึกอาชีพระยะสั้นการทำน้ำพริกเผากากหมูและปลาร้าสับ โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านเขาเลื่อม (กพสม.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งสิ้น 20,660 บาท มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน ซึ่งโครงการฯมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับสตรีในชุมชน
2.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับสตรีในชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพให้กับสตรี
4.เพื่อสร้างความสามัคคีใของกลุ่มสตรีในชุมชน
อนึ่ง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน
(Visited 16 times, 1 visits today)