กิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด บ้านใหม่คลองยาง

🛕“สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ร่วมกิจกรรมการโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า)กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคลองหาด”🛕
📣📣วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ บ้านใหม่คลองยาง หมู่ 6 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ร่วมโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) โครงการส่งเสริมอาชีพการทำหน่อไม้ดอง โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านใหม่คลองยาง (กพสม.) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งสิ้น 12,450 บาท มีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมทั้งหมด 20 คน ซึ่งเดิมนั้น บ้านใหม่คลองยางเป็ชุมชนที่มีการปลูกหน่อไม้เป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้รายได้ลดลงเนื่องจากช่องทางการตลาดถูกปิด กลุ่มสตรีในชุมชนจึงรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตให้สามารถยืดอายุและเก็บไว้ได้นาน รวมไปถึงการระบายผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชน โดยใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่แล้ว นั่นคือ หน่อไม้พันธุ์หวานตรงปราจีน
ซึ่งโครงการฯมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับสตรีในชุมชน
2.เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับสตรีในชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพให้กับสตรี
4.เพื่อแปรรูปผลผลิตที่มีในชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรีบ้านใหม่คลองยาง(กพสม.) ได้วางแผนการทำผลผลิตเพื่อจดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและหากลุ่มลูกค้าต่อไป
อนึ่ง เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ 1656/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ฉบับที่ 41)
—————————
พัฒนา คือ สร้างสรรค์
“เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกย64
——————————–
แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน📣📣
(Visited 25 times, 1 visits today)