กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
นายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอคลองหาด เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด ร่วมกับคณะทำงาน 7 ภาคี ในระดับตำบล คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) พัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ครัวเรือนต้นแบบฯ (HLM) แปลงนายสุเทพ แจ่มหอม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยอำเภอคลองหาด มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 แปลง แบ่งเป็นพื้นที่ HLM ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติหน้าที่ในแปลง HLM จำนวน 2 แปลงๆละ 2 คน
โดยการขับเคลื่อนกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ที่แสดงให้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ การใช้กิจกรรมเอามื้อสามัคคีมาขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในแต่ละแปลง จึงเป็นการรื้อฟื้นเอาวิถีชีวิตดั้งเดิม วัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ รวมทั้งสร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชน จนเกิดเครือข่ายที่มีพลังและความสามัคคี
ในโอกาสนี้ นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรม พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (28 กรกฎาคม 2564) และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริต่าง ๆ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ

กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
1. กิจกรรม “ดำนา ข้าวไรซ์เบอรี่”
2. กิจกรรม “ปลูกพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร, กระชาย,ขมิ้นชัน ฯลฯ”
3. กิจกรรม “ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น”

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการ Social Distancing
1.ดำเนินการตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดสระแก้วอย่างเคร่งครัด
2.ดำเนินการตามแนวทางการเอามื้อสามัคคีปลอดภัยจาก COVID – 19 ภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration)

สพอ.คลองหาด รายงาน #คลองหาดกค64
“แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน”

(Visited 43 times, 1 visits today)