โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สพอ.คลองหาด

พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-10.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการและผู้แทนจากกลุ่มงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ติดตามการดำเนินงานโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ
วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดใน 5 มิติ ได้แก่
มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส
มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล
มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มิติที่ 4 ด้านการสร้างเสริมองค์กรคุณธรรม
มิติที่ 5 ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด โดยนางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด ได้นำเสนอและชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ “พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และชี้แจงประเด็นข้อตรวจราชการเพิ่มเติม ได้แก่
– การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอคลองหาด
– การติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
– การติดตามผลการเบิกจ่าย, เอกสารประกอบการเบิกจ่ายและตัวชี้วัด (IDP) ของกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้ติดตามการดำเนินงาน ฯ ได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ”พัฒนาชุมชนใสสะอาด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ัตั้งไว้ นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ เช่น งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา พช. ในแปลงต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด รายงาน

“แม่ย่าซอมเป็นเทพคู่เมือง ลือเลื่องมากมายไม้ผล ถ้ำเพ็ชรถ้ำน้ำน่ายล เมืองคนถิ่นฐานชานชายแดน”

(Visited 171 times, 1 visits today)