กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคกหนองนาโมเดล” นายเสน่ห์ หวังหยิบกลาง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“สพอ.คลองหาด จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลเบญจขร” วันพฤหัสบดี ที่10 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต นายเสน่ห์ หวังหยิบกลาง ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
นางพวงผกา ไชยเกล้า พัฒนาการอำเภอคลองหาด เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ พื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (HOUSEHOLD LAB MODEL QUALITY OF LIFE : HLM) ระดับครัวเรือน พื้นที่ 3 ไร่ ของนายเสน่ห์ หวังหยิบกลาง หมู่ที่2 ต.เบญจขร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมนายสุเทพ แจ่มหอม ครัวเรือนต้นแบบฯ ณ พื้นที่ตำบลคลองไก่เถื่อน, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ, นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล, ครัวเรือนภายในชุมชม เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
โดยมีพัฒนาการอำเภอคลองหาดมอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมแก่ครัวเรือนต้นแบบและได้ฟังการสาธิตการทำกิจกรรมจากนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและร่วมการลงมือทำกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการทำแซนวิสปลา ปลูกป่า 5ระดับ และการทำฮอร์โมนไข่ใช้เอง เพื่อบำรุงพืช เป็นต้น

สพอ.คลองหาด รายงาน

(Visited 46 times, 1 visits today)