กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคกหนองนาโมเดล” นายสุเทพ แจ่มหอม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

“ พช.สระแก้ว ประสานพลัง 7 ภาคี ร่วมกิจกรรม เอามื้อสามัคคี โครงการ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ”

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ภายใต้การอำนวยการของ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นางพวงผกา ไชยเกล้าพัฒนาการอำเภอคลองหาด คณะทำงาน 7 ภาคี ในระดับตำบล พัฒนากร นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (นพร.) ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ แปลงนายสุเทพ แจ่มหอม บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

อำเภอคลองหาด มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 แปลง เป็นพื้นที่ HLM ขนาด 3 ไร่ จำนวน 2 แปลง มีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ปฏิบัติหน้าที่ในแปลง จำนวน 4 คน แปลงละ 2 คน

โดยการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พช. ในครั้งนี้ ภาคีการพัฒนาทั้ง 7 ประกอบด้วย เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ แปลงครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (House hold Lab Model for quality of life : HLM) ของ นายสุเทพ แจ่มหอม บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยได้สนับสนุนและสาธิต การเพาะเห็ด การทำปุ๋ยอินทรีย์แห้ง ฮอร์โมนสำหรับสัตว์เลี้ยง การปลูกไม้ยืนต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชน และพื้นที่ใกล้เคียง

ในโอกาสนี้ นายถวิล ยี่สุ้นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวให้ข้อคิดการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เน้นการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ทำเกษตรแบบมีใจรักและมีความอดทนพากเพียร

สพอ.คลองหาด รายงาน

(Visited 109 times, 1 visits today)