สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองหาด

จังหวัดสระแก้ว

นางพวงผกา ไชยเกล้า

พัฒนาการอำเภอคลองหาด

คลองหาดเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจพอเพียง